TRINOL 810 Insektmiddel - 700 ml.

DKK 199,00

Meget effektivt insektmiddel til indendørs brug. Dræber alle flyvende og kravlende insekter. En flaske rækker op til 35 m2 og med en virkning på op til 7 uger. 

Læs hele produkt informationen
- +
Levering: 1-3 hverdage

Produktdetaljer

Produktreference: 030-127

Er du træt af insekter i dit hjem? Eller måske hunden eller katten igen har taget lopper med hjem? Med dette effektive insektmiddel fra Trinol, er du hurtigt af med generende kryb. Produktet må anvendes til bekæmpelse af brybende og flyvende insekter, eks. myrer, fluer, hvepse, ørentvister ,sølvfisk, møl, biller, lopper, edderkopper m.fl. Produktet må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Midlet er øjeblikkeligt dræbende på insekter og har en langtidsvirkning op til 7 uger, afhængigt af underlagets beskaffenhed. Sprøjt eks. i karmen af dine vinduer, så undgår du at få krybende insekter ind, når du har vindeuer og døre åbne i sommerhalvåret. 

Egenskaber

  • Meget effektivt insektmiddet
  • Midlet er lugtfrit - luft alligevel ud efter brug
  • Rækker til ca. 35 m²
  • Virkningen holder op til 7 uger

 

Brugsanvisning

Flasken er børnesikret, for at undgå børn har mulighed for at åbne den. Brugsanvisning på flasken omkring åbning. Det er ikke muligt at skrue sprayen af flasken. 
Sprøjt der hvor insekter kommer eller opholder sig. Udsprøjtning på rene og faste overflader giver den bedste langtidsvirkning. Mod hunde og kattelopper sprøjtes i kæledyrenes omgivelser. 
Du bør ikke bruge Trinol 810 på ubehandlede gulve, tæpper, møbler og andre sarte genstande. 
Flyt evt. planter, de tåler ikke giften 
Ved akvarier er det vigtigt denne tildækkes og en evt. luftpumpe slukkes 
Sprøjt på de ønskede områder, vent mens produktet får en effekt, luft grundigt ud efterfølgende

 

Miljø

Trinol arbejder konstant på at udvikle brugervenlige løsninger, der opfylder de krav, som både lovgivning og den moderne, ansvarsbevidste forbruger idag stiller. De mener at det er vigtigt man sammen finder den rette balanve mellem effektivitet og omtanke for mennesker og miljø.

 

Deklaration

Væske. Insektmiddel nr. 730-10. Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder permethrin. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Analyse

Pyrethrin l og Pyrethrin ll 0,3% w/w, 2,37 g/L
Permethrin 0,99 % w/w, 11,85 g/L
Piperonylbutoxid 1,5 % w/w, 11,85 g/L
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser <2% aromatiske forbindelser
Kulbrinte C11-C13, isoalkaner <2% aromatiske forbindelser 

 

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).
Forårsager hudirritation (H315).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH06).
Indeholder Permetrin. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

 

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad

Ved forgiftning

Indåndning: Søg straks frisk luft, søg læge ved vedvarende ubehag

Indtagelse: Skyld munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkal ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hoves så lavt at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance

Hud: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene, skylles med vand (helst fra øjenskyller), til irritation ophører. Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse hos læge, medbring da sikkerhedsdatablad elelr etiket.  

 

Pakning opbevaring og bortskaffelse

Kommer i sprayflaske på 700 ml. - med børnesikring. 
Opbevares utilgængelig for børn, og må ikke opbevares sammen med fødevarer. 

Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. (P501)
Evt. rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan fortskaffes med dagrenovationen. 

;