Roundup Koncentrat - 1 Ltr.

DKK 339,00 DKK 379,00

Det professionelle valg til ukrudtsbekæmpelse. Specielt udviklet til at bekæmpe hele planten, helt ned i roden. - Stor effekt også på genstridigt ukrudt. 

Læs hele produkt informationen

Produktdetaljer

Produktreference: 030-169

Har du genstridigt ukrudt på din grund? Til tider kan det være næsten umuligt at slippe af med genstridigt og sejlivet ukrudt. Her kan du med fordel bruge Roundup. Roundup er de professionelles valg til ukrudtsbekæmpelse. Bagved ligger den samme advancerede teknologi, som oprindelig blev udviklet til landbruget. Roundupformuleringer er specielt udviklet til at bekæmpe hele planten, helt ned i roden, hvorfor det med stor effekt kan anvendes på genstridigt ukrudt, så som skvalderkål, nælde og bjørneklo. Du kan også med stor effekt anvende Roundup på ukrudtsplater med hul stængel, f.eks. bambus, japansk pileurt samt træstød og buske. 

Skal du anlægge ny græsplæne, kan du benytte roundup til nedvisning af den gamle, eller hvad der er det før du skal anlægge. Men husk at tænke på mængden af gift der anvendes. 

Egenskaber

  • Ny forbedret koncentrat formel
  • Bekæmper hurtigt voksende enårige planter
  • Klarer også vanskeligt ukrudt 
  • Bekæmper ukrudtsplanter med hul stængel

 

Brugsanvisning

Flasken er lukket med et børnesikret låg. For at åbne flasken tryk og vrid låget. 
Integreret målebæger med automatisk tilbageløb, der sikrer mod spild og klistret låg - målebægeret indeholder 20 ml. 

Benyttes fra April til Oktober

Bekæmpelse af og rækkevide Dosering
Små letbekæmpelige enårige ukrudtsplanter (20 m2) 1 kapsel til 1 liter vand
Store flerårige ukrudtsplanter (20 m2) 1,5 kapsel til 1 liter vand
Store vanskelige ukrudtsplanter som f.eks. kæmpe bjørnklo, skvalderkål og brændenælde (20 m2) - Sørg for fuld dækning af hele planten med sprøjtevæsken. Sprøjt til begyndende afdrypning.  2 kapsler til 1 liter vand
Græsplæne (Nedvisning) (20 m2) 2 kapsler til 1 liter vand
Træer (Træstub)
Buske (Krat)
Hække
Pensles umiddelbart efter fældningen på hele snitfladen. Pas på træer/buske/hække af samme bestand, som du ønsker aat bevare, da rødderne kan være vokset sammen.
3 kapsler til 40 ml vand
Ukrudtsplanter med hul stængel (Bambus, japansk pileurt - Skær stængel af ca. 20 cm overe jorden. Kom herefter 10 ml Roundup GP opløsning i den tilbagestående hule stængel (brug evt. en egnet engangssprøjte.)  3 kapsler til 40 ml vand

 

Påfyldning af sprøjte 

Beregn hvor meget sprøjtevæske du skal bruge (Se dosering i ovenstående skema). Fyld sprøjten med vand til ca. 50 % af den nødvendige opløsning. Tilsæt den afmålte mængde koncentrat. Luk sprøjten og ryst forsigtigt. Tilsæt vand til den totale mængde, der kræves. Luk sprøjten og sæt den under pres og indstil dysen til de ønskede ukrudt og spray. 

Før behandlingen 

Hav god tid, og brug omhu ved sprøjtningen - sprøjt kun i stille vejr, så du er sikker på kun at ramme de ønskede steder.
Ved regn de første par timer efter tildeling af roundup, vil effekten forringes.
Brug lange bukser/ærmer, handsker og gummistøvler - så du undgår kontakt med produktet. 
Gennemgå og opmål det areal du skal behandle - Ukrudtet skal være i god vækst. 
Må ikke udbringes med vandkande - brug en dertil indrettet sprøjte, for at doseringen ikke bliver for kraftig. 
Benyt altid de anbefalede mængder. 
Sprøjt ikke i nærheden af kloakker og afløb. 

Under behandling

På arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet.
Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet, sprøjt kun på den vækst du ønsker at dræbe, undgå derfor at ramme planter du ønsker at bevare.
Undgå at væsken løber af bladende - sprøjt aldrig i græsplænen, medmindre du ønsker at dræbe denne.

Efter behandling

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (p501) Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges. 
Skyllevand og rester må ikke kommes i kloakafløbet - den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjten rengøres grundigt efter brug 
Vask altid hænder efter du har arbejdet med roundup 
For at undgå genvækst fra roden, må ukrudtet først fjernes efter 5 dage. 

 

Deklaration

Ukrudtsmiddel nr. 48-51
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Indeholder 120 g/l Glyphosat (11% W/W).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat 

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. 
Doseringsangivelser må ikke overskrides! Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet 
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje

 

Pakning og opbevaring

1 liter koncentreret roundup - Rækker til ca. 1000 m2

Opbevares utilgængeligt for børn, og ikke i direkte sollys. 
Må ikke opbevares sammen med føderarer, drikkevarer og foderstoffer.